امروز آن چیزی که می‌تواند به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل کند، تبیین مفاهیم عالی اسلامی در زمینه‌های مختلف است.

در جنگ‌های سخت با سلاح‌های قدیمی دیگر نمی‌شود جنگید. امروز با شمشیر و با نیزه و این چیزها نمی‌شود به جنگ توپ و موشک و اینها رفت. در جهاد تبیین هم همین‌جور است. امروز آن چیزی که می‌تواند به بهترین وجهی به صورت یک سلاح مؤثری عمل کند، تبیین مفاهیم عالی اسلامی در زمینه‌های مختلف است. حکمرانی در منطق اسلام از بن‌وبنیاد با حکمرانی‌های رایج جهان متفاوت است. نه شبیه سلطنت، نه ریاست‌جمهوری‌های امروز دنیا، نه شبیه فرماندهی‌ها و نه شبیه رؤسای کودتاگر است، یک چیز خاصی است متکی به مبانی معنوی. بایستی در جهاد تبیین راه پیشرفت و تعالی مادی ملت از بیراهه‌ها و کج‌راهه‌ها جدا بشود. بدانیم که اگر جهاد تبیین به درستی صورت نگیرد، دنیامداران حتی دین را هم وسیله‌ی هوسرانی و شهوترانی خودشان قرار خواهند داد. طبیعت این کار یک طبیعت غلطی است که یک بودجه‌ی سنگینی را به‌عنوان جهاد تبیین بگذارند.