یک واحد صنفی در ازنا پلمپ شد

صبح امروز در راستای اجرای  قانون نظام صنفی  و الزام واحدهای صنفی به  رعایت شئونات اسلامی یک واحد صنفی توسط اداره نظارت بر اماکن پلیس با هماهنگی مقام.محترم قضایی بعلت عدم رعایت شئونات اجتماعی پلمپ گردید.

مجددا تاکید میگردد کلیه واحدهای صنفی موظف به رعایت قوانین ابلاغی ؛ رعایت شئونات اسلامی در واحد صنفی  میباشند.