?صعودکوهنوردان ازنایی به ارتفاعات سپیدکوه بزرگ همزمان با روزجهانی کوهنوردی