?وقتي همه براي امدادرساني به مردم سيل زده خوزستان پاي کار آمده اند.