برابری مستلزم آن است که افراد به منابع اجتماعی برابری دسترسی داشته باشند ?وحید کشاورز