?️به گزارش ازناخبر؛ آئین رونمایی تندیس جشنواره اتودهای نمایشی در شهرستان ازنا انجام شد .