شهادت حاج قاسم شعار مرگ بر آمریکا را به نسل های بعدی منتقل کرد