سپهوند گفت : در تماس با مدیران بانکهای ازنا از آنان خواست نسبت به اجرای بخشنامه ها و تسهیلات برقرار شده برای مردم و کسبه اقدام و ازعدم برگشت چکهای کسبه تا زمان مقرر اعلام شده وتعویق اقساط اقدام نمایند.

حجه السلام والمسلمین سپهوندامام جمعه ازنا در تماس با مدیران بانکهای ازنا از آنان خواست نسبت به اجرای بخشنامه ها و تسهیلات برقرار شده برای مردم و کسبه اقدام و ازعدم برگشت چکهای کسبه تا زمان مقرر اعلام شده وتعویق اقساط اقدام نمایند

?امام جمعه ازنا از شورا و شهرداری همچنین اداره امور مالیاتی خواست با توجه به تعطیلی بازار ازنا بر اساس قوانین ابلاغی تخفیفات ویژه ای برای اصناف در نظر گیرند