با همدلی و پیشگیری ، کرونا را شکست می دهیم. کاریکاتوریست: وحید کشاورز