نشر شایعات فضای مجازی خطرناک تر از ویروس کرونا است. با هوشیاری از بازنشر شایعات جلوگیری نمائیم . کاریکاتوریست: وحید کشاورز