مستندی از گروه طبخ وتوزیع غذای صلواتی طرح رزمایش همدلی روز اول ماه مبارک رمضان در شهرستان ازنا