همزمان با شروع ماه ضیافت الهی ماه رمضان ؛ واحدهای صنفی و صنعتی ازنا با شرکت در رزمایش مومنانه همدلی وایثار مبلغ دویست وپنج میلیون ریال جهت کمک به نیازمندان در قالب بسته های معیشتی کمک نمودند

به گزارش ازنا خبر ، آسترکی رئیس اداره صمت با اعلام این خبر گفت توسط اتاق اصناف و خیرین بازار ازنا ؛ اداره صمت و بسیج اصناف همچنین واحدهای صنعتی شرکت گداز قطعه ؛ آرد خرم ؛ فولاد غرب ؛رشته بری لونی این مبلغ جمع آوری و بسته های غذائی مناسب تهیه تا در اختیار نیازمندان قرار داده شود
وی در پایان از خیرین بازاری و همچنین واحدهای صنعتی تشکر و قدردانی نمود