خدمات پزشکی و آموزشی به عشایر ییلاق منطقه دره تخت شهرستان ازنا ارائه شد.

به گزارش ازناخبر، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان، سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، شبکه بهداشت و درمان و کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان ازنا، خدمات تخصصی، عمومی، دندانپزشکی، بهداشتی و آموزشی به عشایر ییلاق دره تخت شهرستان ازنا انجام شد.