رکورد ۵۹۰۰ کیلوگرم عملکرد کلزا در هرهکتار درشهرستان ازنا به ثبت رسید

به گزارش ازناخبر، در مراسمی ۲ ساعته که توسط اکیپ کیل گیری، متشکل از کارشناسان جهاد کشاورزی در مزرعه ۳۰ هکتاری کلزا روستای علی آباد شهرستان ازنا انجام شد، تولید ۵۹۰۰ کیلوگرم کلزا در هکتار به ثبت رسید.

مهندس درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا که خود در برنامه کیل گیری حضور داشت اظهار داشت : مهمترین عامل موفقیت درعملکرد مطلوب و بالا در این مزرعه را که متعلق به آقای صفدر اسکندری است، رعایت تاریخ کاشت، عمل به توصیه های فنی و به زراعی، مبارزه با علفهای هرز و آفات اعلام نمود و گفت: زراعت کلزا با شرایط آب و هوایی شهرستان ازنا کاملا سازگار است و در صورت کشت به موقع این محصول،تولید حداقل ۵ تن در هکتار کاملاً طبیعی میباشد که در اینصورت درآمد یک هکتار کلزا ۲/۵ برابر یک هکتار گندم خواهد بود ضمن اینکه هزینه های آن نیز نصف هزینه های یک هکتار گندم است.