کارگاه آموزشی اطفاء حریق با تدریس رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی لرستان در محل سپاه ناحیه ازنا

به گزارش ازناخبر ، با حضور مهندس آریان رئیس اداره آموزش ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی لرستان، سرهنگ ادوای، رئیس و کارشناسان اداره منابع طبیعی و با حضور بسیجیان، کارگاه آموزشی اطفاء حریق به صورت تئوری و عملی در سپاه ناحیه ازنا برگزار گردید.

در پایان کارت ملی همیار طبیعت به مهدی جهانگیری از بسیجیان غیرتمند روستای چرخستانه ، توسط سرهنگ اداوی و مهندس اریان اهدا شد‌.