اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به وقت روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم برابر با بودجه وزارت آموزش و پرورش صرفه جویی خواهیم کرد

به گزارش ازناخبر ؛ متوسط ظرفیت هر کولر ۲ کیلووات و هزینه سرمایه گذاری یک کیلووات نیروگاه برابر با ۱۰میلیون تومان است؛ یعنی برای هر کولر روشن باید به اندازه ۲۰ میلیون تومان در شبکه سرمایه گذاری کرد.

پیک بار شبکه از ساعت ۱۲ تا ۱۶ اتفاق می افتد؛ یعنی روزی ۴ ساعت! در کل تابستان، مجموع ساعت پیک کمتر از ۳۰۰ ساعت بوده و برای این ۳۰۰ ساعت باید حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کرد که فقط قرار است در همین ۳۰۰ ساعت کار کنند.

 هزینه احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حداقل برابر با ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

حالا اگر هر کدام از ما تنها به مدت ۱۵ دقیقه در روز در پویش #به وقت روشنایی یک کولر را تنها به مدت ۱۵ دقیقه خاموش کنیم، یعنی ۱۰ میلیون تومان از این هزینه ها کم کردیم و اگر یک میلیون نفر شرکت کنیم، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی کردیم.

مشارک ۵ میلیون نفر یعنی صرفه جویی به اندازه کل مصرف تهران. یعنی صرفه جویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ بودجه کل آموزش و پرورش در سال ۹۸ ، ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که تقریبا برابر با صرفه جویی به اندازه کل بودجه عمرانی کشور خواهد بود.

انتهای پیام /