نشست شورای اداری شهرستان به ریاست محمدی نژاد فرماندار ازنا و با حضور گودرزی نماینده مردم ازنا و دورود ، اعضای شورای اداری و روسای ادارات برگزار گردید

به گزارش ازناخبر به ریاست محمدی نژادفرماندار ودکترگودرزی نماینده ازناودورود وجمعی از مدیران ادارات شهرستان ، کارگروه سرمایه گذاری اشتغالزایی درمکان فرمانداری برگزارگردید که در این کار گروه مصوب شد :

?️تشکیل کارگروه جهت رفع مشکلات و موانع سدراه سرمایه گذار

?️تعیین اولویت براساس ظرفیت های منطقه

?تشکیل کمیته اشتغال

?️صورت جلسه از پیشرفت کارهابعدازهرجلسه کارگروه

?️دعوت سرمایه گذاران درجلسات کمیته های اداری

?پیگیری شاخصه‌ها وتوازن درتوزیع بودجه ازاستان جهت شهرستان

?پیگیری و تسهیل درمعوقات بانکی باهمکاری بانکها

?تسهیل واگذاری زمین وپیگیری زمین های واگذارشده جهت احداث کارهای اشتغال زا