نشست شورای اداری شهرستان به ریاست محمدی نژاد فرماندار ازنا و با حضور گودرزی نماینده مردم ازنا و دورود ، اعضای شورای اداری و روسای ادارات برگزار گردید

به گزارش ازناخبر به ریاست محمدی نژادفرماندار ودکترگودرزی نماینده ازناودورود وجمعی از مدیران ادارات شهرستان ، کارگروه سرمایه گذاری اشتغالزایی درمکان فرمانداری برگزارگردید که در این کار گروه مصوب شد :

🔹️تشکیل کارگروه جهت رفع مشکلات و موانع سدراه سرمایه گذار

🔹️تعیین اولویت براساس ظرفیت های منطقه

🔹تشکیل کمیته اشتغال

🔹️صورت جلسه از پیشرفت کارهابعدازهرجلسه کارگروه

🔹️دعوت سرمایه گذاران درجلسات کمیته های اداری

🔹پیگیری شاخصه‌ها وتوازن درتوزیع بودجه ازاستان جهت شهرستان

🔹پیگیری و تسهیل درمعوقات بانکی باهمکاری بانکها

🔹تسهیل واگذاری زمین وپیگیری زمین های واگذارشده جهت احداث کارهای اشتغال زا