سال ۹۸ کمترین میزان تولد در ۵۰ سال اخیر !؟ کاریکاتوریست: وحید کشاورز