دو واحد خبازی متخلف در شهرستان ازنا پلمپ شد.

به گزارش ازنا خبر، با حضور مسئولان اداره صمت و بازرسی اصناف واداره اماکن پلیس از خبازیهای سطح شهر بازرسی انجام گردید

دو واحد خبازی به علت عدم رعایت ساعت کار پلمب و نسبت به قطع سهمیه سه واحد خبازی دیگر اقدام گردید
پرونده تخلف واحدهای صنفی فوق جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید