جلسه هماهنگی سیاستهای کلی جمعیت با نظر به منویات مقام معظم رهبری در شبکه بهداشت شهرستان ازنا برگزار شد.

به گزارش ازناخبر؛ دراین جلسه که توسط واحد بهداشت خانواده و با حضور ریاست شبکه بهداشت و درمان ، ریاست بیمارستان امام علی (ع) و متخصصین  و مسئولین واحدهای مرتبط در دفتر سرپرستی برگزار شد.

در ابتدای جلسه گزارشی درخصوص نرخ باروری شهرستان و استان ارائه شد باتوجه به کاهش جمعیت در استان و شهرستان نسبت به سال گذشته درراستای باروری سالم وفرزندآوری و ارتقا نرخ باروری کلی با هدف ترویج باروری سالم  و ترغیب خانواده ها به فرزند آوری دستورالعمل کشوری خدمات مراقبت باروری ویژه ارائه شد.