#کاریکاتور ⭕ انبوه قفل هایی که هرلحظه مسئولین برای مردم صید می کنند... ?وحید کشاورز