حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا در مجلس به همراه مسئولین دستگاه‌های اجرایی شهرستان ازنا از تعدادی از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان بازدید کردند.

به گزار‌ش ازناخبر ؛ حسین گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم جهت سرکشی،بررسی و پیگیری مطالبات، مشکلات و مسائل برخی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ازنا به همراه محمدی نژاد فرماندار ازنا،فریدونی معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان و تعدادی از مسئولین دستگاه‌های اجرایی در این روستاها حضور یافتند و از نزدیک با مشکلات و مسائل این روستاها آشنا شدند و دستور پیگیری تا رفع کامل مشکلات مطروحه صادر گردید.

در این بازدید حسین گودرزی بر مکتوب کردن صورتجلسات و مصوبات هر روستا با قید زمانبندی و فوریت تاکید کردند تا در بازدید های آتی میزان تحقق مصوبات مشخص گردد.