فضاي مجازي رهاشده، بستر مناسب كلاس‌هاي افسارگسيخته كنكور

به گزارش ازناخبر، اخیراً ویدیویی در فضای مجازی از فردی که به‌عنوان استاد درس دین و زندگی مشهور است، منتشرشده که در جریان آموزش تست‌زنی دین و زندگی دریکی از نرم‌افزارهای آموزش کنکور، با ادبیاتی سخیف و با تمسخر آیات قرآن سعی دارد روش پاسخگویی را آموزش دهد

این اهانت آشکار که ازنظر فقهی و قانونی مستوجب مجازات سنگینی هم هست، از یکسو نماد یلگی و فضای کاسب‌کارانه محض کلاسهای کنکور است و از سوی دیگر عدم نظارت متولیان بر فضای مجازی را به نمایش می‌گذارد

تعابیر شرم‌آور این به‌اصطلاح استاد قطعاً ورود قوه قضائیه و برخورد جدی با مسببان را ایجاب می‌کند