«معصومه خاکباز» کارآفرین بسیجی اهل شهرستان ازنا بوده که با جهاد اقتصادی و برای تعدادی از بانوان اشتغالزایی کرده است.