بازی رایانه‎ای سفیر عشق، بزرگ‎ترین بازی رایانه‎ای ایرانی با روایت صداهای ماندگار ایران در مراکز فرهنگی سراسر کشور عرضه می‎شود. این بازی رایانه‎ای کاری از مرکز تولیدات تخصصی سازمان فضای مجازی بسیج است.