ازناخبر نوشت : شبهه ای که زیاد شنیدیم

به گزارش ازناخبر، معنویت مهمترین وجه تمایز بین نظـام اسـلامی و حکومـت پهلـوی است؛ هـدف اصلـی حـکام پهلـوی مبـارزه بـا دیـن و دیـنداری بــود ولـی در مقابـل، هـدف اصلـی نظـام جمهــوری اسـلامی ترویـج اسـلام نـاب محمـدی اسـت. پهلـوی ها بـا تمـام تـوان، فحشـا و ابتـذال را ترویــج و از مشروبفروشی ها و کابارههـای فحشـا، قمارخانه ها و… حمایت جدی میکردند

از سـویی بی بندوبـاری و فحشـا را ترویـج میکردنـد و از دیگـر ســو، بــا معنویت و به خصـوص برگـزاری مجالـس سـید و سـالار شـهیدان مبـارزە جـدی میکردنـد؛ به طوریکه نخستین گامهـای مبـارزه بـا معنویت نیـز در ابتـدا بـا تقلیـل ایـام عـزاداری محـرم برداشـته شـد.

روضه خوانی ممنـوع شـد. به دنبـال ایــن حکم، عمـال رضاخـان دسـت به کار شـدند.
رضاخان کـه خاطـرهای تلـخ از خـود در تاریخ به جای گذاشته اسـت، در اذهـان ملـت مؤمـن ایران کـه دل در گـرو امام حسین دارند سـالهایی از رنــج و تنگنـا را آفریــد. در ایــن دوره تـا میتوانسـتند مـردم را اذیت و آزار کردنـد و دیگر کسی جرئت نمیکرد بـرای امام حسین عـزاداری کنـد.

اوضـاع به گونـه ای بـود کـه حتـی از جلسـات چندنفـری هـم جلوگیـری میشـد و نمیگذاشـتند سـه نفـر باهـم روضـه بخوانند. اگـر کسی بـه مجلسی میرفـت و نـام امام حسین را میبـرد و گـزارش میدادنـد، او را دســتگیر میکردنــد: گاهــی محاسـنش را میتراشیدند و گاهـی هـم او راشکنجه یـا چنـد مـاه زنـدان میکردنـد.

اوج شـــاهکارهای رضاشـاه در محــــرم سـال ۱۳۱۹ اتفـاق افتـاد. دولـت رضاخانـی بــه ســران اصنـاف و بنگاههـا دســتور داده بــود تــا همزمــان بــا مـاه محـرم کارنـاوال شـادی بـهراه بیندازنـد و در سـال ۱۳۱۹ ،جشـن بـا ایـام تاسـوعا و عاشـورا مصادف شـد. در آن شـب، عـدهای عملــۀ طـرب و فواحـش، سـوار بـر کامیونهـای روبـاز، به رقـص و پایکوبـی در خیابانهـا پرداختند.

در دوران محمدرضا نیز مبـارزه بـا اسلام ادامه پیدا کـرد؛ به طـور مثـال، فـرح کنگرۀ زرتشـتیان جهـان را در مـاه رمضان در تهـران برپا کـرد و بـه ایـن مناسـبت، مجلـس پذیرایـى بـا شـامپانى (شـراب فرانسـوی) در کاخ سلطنتى ترتیب داد.

پهلـوی بـرای مقابلـه بـا اسلام، سعی کـرد تـا فرقە ضالـە بهائیت را تقویت کند. به گفتۀ مادرزن محمدرضاشـاه، شـاه بدش نمی آمد بهایی گـرى در ایـران رشـد کنـد و بـه نیرویـى در برابر اسلام تبدیل شـود.

بررسـی نشـریه های دوران شاه نشـانگر ایـن امر است که این مکتوبات سعی در رواج فرهنگ برهنگی داشـتند همچنین مجید دوامى، از جاسوسان سـازمان CIA نیز سـردبیر مجلـۀ فاسـد زن روز بـود کـه بـا طـرح مباحثـى ازقبیل انتخاب ملکۀ زیبایی، بـراى بیهویتى دختـران و پسـران میکوشید؛ تـا بـه آنجـا کـه برخـی از دوسـتانش از زن روز بـا عنـوان کابـارۀ کاغـذی یاد میکردنـد.

در سـال ۱۳۳۷ ،اولیـن فرستندۀ تلویزیونـی در ایران راه اندازی شـد. متأسـفانه
ایـن رسـانه بـا پخـش برنامه های سـطحی و مبتـذل باعـث انحـراف مخاطبان خـود میشـد. بـارى روبیـن، تحلیلگـر آمریکایى نوشـته اسـت: در دوران ســلطنت پهلـوى در عرصــه و معرفــى فرهنـگ و تمــدن غربــى بــه مــردم ایــران، بدتریـن و مبتذلتریـن جنبه هـاى ایــن فرهنـگ انتخـاب شـد کـه ضربـۀ حاصـل از آن بـراى جامعـۀ مذهبـى ایــران تحمل کردنی نبــود. فیلمهـاى آمریکایـى کــه بیشـتر از انــواع مبتــذل آن بودنــد، بیــش از ۳۰درصــد برنامه هـاى تلویزیونـى و پردههاى سـینماها را اشـغال کـرده بـود.

در جشـن هنـر شـیراز به ریاست فـرح پهلـوى، در خیابـان فردوسى شـیراز، برنامـۀ آمیـزش جنسـى زن و مـرد را در مـاه رمضان ۱۳۵۶ به صورت زنده و در ملأ عـام اجرا کردند.

پهلـوی سعی میکرد از ظرفیت مدرســه و دانشگاه بــرای تغییر فرهنگ ایــران اســتفاده کنـد و مکانـی را کــه بایــد فرهنگســاز و محــل رشــد باشــد، بــه مکانــی بــرای ازبین رفتن عفت و حیا تبدیــل کنـد. رژیم پهلـوى در عصر رضاشــاه بــا تأســیس (ســازمان پیشــاهنگى) و سپس در عصر محمدرضاشاه بـا ایجـاد کاخ جوانـان و کانون پرورش فکری کودکان، سیاستها و برنامه های پیشگفته را اجرا کرد.لیلـى امیرارجمنـد، از دوسـتان قدیمـى فرح پهلوى و از فاسدترین زنان دربار، مسـئول کانـون پـرورش فکـرى کـودکان شـد تـا کـودکان ایـن سـرزمین زیـر نظـر چنیـن فـردی آمـوزش ببینند! پیشـاهنگى دختـران به ریاست شمس پهلوى نیـز چیـزى جـز مرکـز فسـاد و فحشـا نبـود.تدیـن، از وزراى معـارف عصر رضاشاه، چنیـن گفتـه اسـت:وزارت فرهنگ کـه در ابتـداى دورۀ رضاشـاه به نـام وزارت معارف بود، طـورى شـده بـود کـه هدف آن تحصیل نبـود.مـن با پیشاهنگى
مخالف نیسـتم؛ امـا بـا ایـن پیشـاهنگى کـه فقـط به منظـور تظاهـر و مسـخره بازى درسـت شـده بـود، مخالـف بـودم.

آنهـا استخر درست کـرده و دختران را در حضور مـردم لخـت میکردند. نامـوس مملکت وقتى خواست در استخر عمومـى و در حضور مـردم شـنا کنـد، ایـن دیگـر بـه درد
مملکـت نمیخورد! ایـن خاف عفت و شـرافت اسـت.

فرخرو پارسا، ایـن بهایـى فاسـد، به عنوان وزیـر آمـوزش و پرورش در دولت هویـدا، در تربیـت و پـرورش فرزنـدان ایـران چنیـن دیدگاهـی داشـت: (بـکارت بـراى دختـران چـه معنـا دارد؟! مگـر در اروپـا و آمریکا دختران باکره هسـتند؟

جریـان وابسـتۀ فراماسونرى بـا نفـوذ در نظـام دانشگاهى،مأموریت تغییر
فرهنگ را به خوبى انجام داد. بـراى نمونـه، هوشنگ ســیحون، فراماسـونر فاسـد، ســالها به عنــوان استاد و رئیــس دانشکدۀ هنــر دانشــگاه تهــران، در بیهویت کردن نسـل جـوان دانشـجو برنامه ریزى کــرد.

دانشکدۀ هنرهاى زیبــا در سـال ۱۳۴۳ش، طـى بخشـنامه اى میزان حقالزحمــۀ مدلهاى زنــده و حتــى عریان بـراى رشــته هاى نقاشــى و مجسمه سازى را بـه ایــن قـرار اعـلام کــرد:
۱ .مدل چهرۀ مرد، هر ساعت ۱۰۰ لایر؛
۲ .مدل چهرۀ زن، هر ساعت ۱۰۰ لایر؛
۳ .مدل زن تمامتنه با لباس، هر ساعت ۱۵۰ لایر؛
۴ .مدل برهنۀ مرد، هر ساعت ۲۰۰ تا ۳۰۰ لایر؛
۵ .مدل برهنۀ زن، هر ساعت ۲۵۰ تا ۴۰۰ لایر.

ریاست سـازمان جهنمی ساواک در پاسخ بــه درخواست شهربانى در سال ، بـراى جلوگیـرى از ورود دختـران چـادرى بـه دانشـگاه پیشنهاد کرد بـا مسخره کردن ایـن دخترهـا و هوکـردن کلاغ سـیاه و نظیـر آن، کارى کنند کـه نتوانند بـا چـادر بیایند یا چادر را از ســر بردارند و بیایند.

انقلابیون بــا استقامت تحسین برانگیزشان در مقابل شدیدترین شــکنجه های ساواک، رزمنـدگان اسـلام بــا مجاهـدت در مقابــل جبهـۀ استکبار در ۸ ســال جنــگ تحمیلـی و در سـالهای اخیــر مدافعـان حـرم بــا حماســه هایی که آفریدند، فقـط بخشــی از افراد تربیت شده مکتب امام خمینی هسـتند کـه بدون شک، تربیت چنیـن انسـانهای خودسـاخته ای مدیون بسترسازی فوق العـادۀ نظام جمهـوری اسـلامی است.

تربیـت ایـن افـراد به حـدی مهم اسـت کـه رهبر معظم انقلاب از آن، تعبیر بــه معجـزۀ انقـلاب کرده اند. ایشـان فرموده اند: بعــد از چهــل ســال، شــما میبینیـد جــوان مؤمــن مسـلمان کـه نه امـام را دیـده اسـت، نـه انقلاب را دیـده اسـت، نـه دوران دفـاع
مقـدس را دیـده اسـت، نـه آن حماسه ها را از نزدیک دیـده، امـا امروز بـا روحیـۀ انقلابی مثل همـان جـوان ِ اول انقلاب مثل همت و خرازی و بزرگانـی ازاین قبیل، میرود وسـط میـدان و بـا عالقـه، بـا احسـاس مسـئولیت، بـا شـجاعت تمـام در مقابـل دشـمن میایسـتد!

اسـامی کــه خاندان پهلوی به دنبال گسترش آن بودند، همـان اسـامی آتاتورک و دیگـر ظالمـان و دیکتاتورهای منطقه بـود؛ امـا امام خمینی از ابتـدای ظهور انقـلاب، بـا شعار استراتژیک نـه شـرقی، نـه غربی، جمهوری اسلامی سـعی در ترویـج اسـامی داشـت کـه احـکام آن از ناحیـۀ علمـای مکتب فقـه جعفـری صـادر شـده باشد؛ بنابراین، احیـا و گسترش شـعائر و مناسک اسـامی، چـه در عرصـۀ عبـادی و چـه در عرصه های سیاسی و اجتماعی، از برکات اولیه و بسـیار مهـم انقـلاب اسـت.

پس از انقـلاب، اقامـۀ نمــاز به عنوان ستون دین بــا برپایی نمازهای جماعـت در هـر کوی و برزن از دانشـگاه و مدرسـه گرفته تـا دورتریـن روسـتا و شــهرها، زمینه ســاز احیــای ســایر شــعایر دینــی شــد. در ســالهای اخیــر، برپایـی اعتـکاف در بیـش از ۵۵۰۰ مسـجد بـا جمعیتـی بیـش از ۸۰۰هـزار نـفر جـوان انجام شـده است؛ درحالیکــه در دروان ستمشـاهی، تعــداد معــدودی بــا اعتــکاف آشــنا بوده اند. احیای حکـم تعطیل شـدۀ نماز و احیـای مراسـم شـبهای قـدر و دعـای عرفـه و بسـیاری از مناسـک دیگـر، ازجملـه مصادیـق گسـترش فرهنـگ اسـلام نـاب محمـدی اسـت کـه پـس از انقلاب محقـق شـد.

تبلور اسلام نـاب در ایـران و سـیر تحـول مـردم از قبـل تـا بعـد از انقلاب، در کانـون توجـه بسـیاری از مـردم حقگـرا و عدالتخـواه منطقـه قـرار گرفـت که تشـکیل گروه حزب الله در لبنان، به پشـتوانۀ انقلاب اسلامی محسـوب میشـود. به طوریکـه مردم کشـورهای عـراق، لبنان، پاکسـتان، فلسـطین و… ایـران را بزرگتریـن حامـی و پشـتیبان خـود تلقـی کرده اند.ظهـور انقلاب با نظریـۀ جدیدی به نام “اسـتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی”روحـی تـازه در کالبـد جهـان دمیـد و خیـل عظیمـی از حق جویـان را بـا مفاهیـم
اصیـل اسلام آشـنا کـرد. از نمونه های شـاخص ایـن حقیقت، به اسلام گرویدن
چندمیلیونـی مـردم کشـور آفریقایـی نیجریه اسـت که رهبـر آنها، شـیخ ابراهیم زکزاکـی، خـود را وامدار امام خمینـی و مکتـب انقلاب اسلامی میداند.

فریضۀ اسلامی یاری مظلوم و آرمان رهایی مسـلمانان جهان از ستم دشمنان، در دکتریـن دیپلماسـی انقلاب اسلامی، بـه نفی موجودیت اسـرائیل تبدیل شـد. و هم اکنون جنبش bds (تحریم اسرائیل) در تمام جهان به راه افتاده و اسرائیل بعد از انقلاب در تمام جنگ ها از جمله جنگ ۳۳ روزه، جنگ ۲۲ روزه، جنگ ۵۸ روزه و… شکست مفتضحانه ای خورد و گنبد آهنینش به سخره گرفته شد.

۱۶ مرداد ۵۸ امام خمینـی در پیامـی، آخرین جمعۀ ماه رمضـان را روز قدس نامگـذاری کردنـد. در آن زمـان، کمتـر کسـی فکـر میکـرد کـه چنـد سـال بعـد، در بیش از ۸۰ کشـور اسلامی و غیراسلامی، یعنی مالزی، هند، سـنگاپور، اندونزی، ترکیـه، آمریـکا، کانادا، نروژ، آذربایجان، انگلیس، اسـترالیا، آلمان، اسـپانیا، آفریقای جنوبـی، سـوئد، ونزوئلا و…، در ایـن روز تظاهـرات برگـزار شـود! امـام به ایـن روز، فراتر از موضوع فلسـطین و اسـرائیل نگریسـته و فرمودهاند:روز قدس فقط روز فلسطین نیست: روز اسلام است، روز حکومت
اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمیتوانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند.

مراســم ایــام شــهادت حضــرت زهــرا هــم کــه در دوران پهلــوی به نوعــی بــه فراموشــی ســپرده شــده بــود، در دوران پــس از انقــاب، احیــا شـده اسـت و بـه آن توجـه ویـژه میشـود. در دوران نظـام اسـامی، تاکنـون بیــش از ۱۰۰هــزار هیئــت، بــا هــدف ترویــج هرچه بیشــتر و بهتــر شــعائر فرهنگــی در اعیــاد مذهبــی و ایــام شــهادت اهلبیــت تأســیس شــده اســت.

در زمــان پهلــوی، بســیاری از موقوفــات مــردم در جهــت نیــت واقفانشــان اســتفاده نمیشــد. به طــور مثــال، در ضیافتــی کــه ولیــان، نایبالتولیــۀ آسـتان قـدس رضـوی، به مناسـبت ورود سـفیر آمریـکا و همسـرش بـه مشـهد برقـرار کـرد، هدایایـی بـه زنـان اهـدا کـرد؛ ازجملـه بـه همسـر سـولیوان یـک دسـت جواهـرات، مرکـب از گردنبـد و گوشـواره و انگشـتری از طـا و فیـروزه و المـاس هدیـه کـرد. همسـر سـولیوان از پذیرفتـن ایـن هدایـا امتنـاع کـرد؛ ولـی بـه سـولیوان گفتـه شـد: »آسـتان قـدس آنقـدر ثـروت دارد کـه هدایـایِ چندهـزار دلاری مـا در نظـر آنهـا بیـش از یـک فنجـان قهـوه ارزش نـدارد.

اکنــون، مــردم متدیــن ایــران بــا اعتمــاد بــه ســازمان اوقــاف، هرســاله ِتوجهــی از امــوال و دارایی هــای خــود را بــرای توســعۀ آبادانــی و میــزان درخور ترویـج اسـام وقـف میکننـد. وجـود هـزاران مسـجد موقوفـه، ثبـت بیـش از ۶۸۰۰ موقوفــۀ علمی آموزشــی و پژوهشــی و فرهنگــی در ســطح کشــور، ســهم ۲۵ ِدرصـدی وقـف در حـوزۀ درمـان، وجـود هـزاران کتـاب و کتابخانـۀ وقفـی و بهره منـدی دانشـجویان از ۴۰ دانشـگاه موقوفـه و…، فقـط بخشـی از مصادیـق مختلـف وقـف در جمهـوری اسـامی اسـت.

نکتـۀ جالـب در ایـن زمینـه، رشـد ۱۰ برابـری وقـف در دهـۀ گذشـته اسـت کـه ایـن خـود، گـواه موفقیـت انقـلاب در ترویـج فرهنـگ وقـف اسـت. از دیگـر نـکات شـایانذکر در نظـام اسـامی، افزایــش نــذورات مــردم، بهمناســبت ایــام مختلــف ملــی و مذهبــی اســت.

اطعــام خیــل عظیمــی از عــزادارن در هیئــات و توزیــع بســته های مختلــف فرهنگــی و اقداماتــی ازایندســت، نمونه هایــی از ایــن حرکــت خودجــوش و برخاسـته از اعتقـاد اسـت.

عمــر جمهــوری اسـلامی هنــوز بــه یــک مــاه نرســیده بــود کـه در ۱۴اسـفند۱۳۵۷ ،امام خمینی بـرای پشـتیبانی از محرومـان و مسـتضعفان و خودکفا کـردن آنهـا، طـی حکمـی دسـتور تأسـیس کمیتـۀ امـداد را صـادر کــرد. ایــن نهــاد، دومیــن نهــاد تشکیل شــده پــس از انقـلاب اســت کــه به سـتور امـام تأسـیس شـد؛ بنابرایـن، ایـن خـود گـواه اهمیـت حمایـت از نیازمنـدان در نظـر بنیانگـذار انقلاب اسلامی اسـت. سـالانه، بخـش عظیمـی از کمکهـای مردمـی، توسـط کمیتـۀ امـداد و سـایر نهادهـای خیریـه توزیـع میشـود و همـواره، قشـر مسـتضعف جامعـه در کانـون توجـه مسـئولان ایـن
نهادهــا قــرار داشــته اند.

زیـارت قبـور مطهـر اهلبیـت از مصادیـق بـارز شـدت علاقه و ارادت مـردم بـه اسلام اسـت. در دوران ستمشـاهی بـا اینکـه امـکان زیـارت وجـود داشــت، تبلیغــات مســموم فرهنگــی ضــد اسلامی و نیــز ســنگ اندازی های مختلــف، باعــث کم رونق شــدن زیــارت اهلبیــت میشــد؛ به حــدی کــه جـزو آرزوهـای محـال مـردم تلقـی میشـد! توفیـق زیـارت، بـا ظهور انقلاب ایـران، اهمیتـی ویـژه بـه اماکـن مذهبـی داده شد.

تبلیغـات فرهنگـی و تسـهیل امـور بـرای فراهـم آوردن زمینه هـای زیـارت، ازجملــه علــل اســتقبال بینظیــر مــردم از ایــن اماکــن به شــمار مــیرود. از شــدت اســتقبال مــردم اکتفاکــردن بــه همیــن آمــار بــس کــه در ایــام ســال بیـش از ۳۰میلیـون زائـر بـه حـرم مطهـر امام رضا و بیـش از ۱۰میلیـون زائــر بــه حــرم حضــرت معصومــه ّ مشــرف شــده اند. به برکــت انقـلاب، فقــط در نــوروز ۱۳۹۷ ،بیــش از یک میلیــون زائــر بــه حــرم حضــرت شـاهچراغ مشـرف شـده اند.

لذا زیـارت عتبـات عالیـات نیـز دیگـر بـرای مـردم آرزویـی محـال به شـمار نرفتـه و فقـط در ایـام اربعیـن حسـینی سـال ۹۷ ،نزدیـک بـه ۲میلیـون ایرانـی بـه زیـارت عتبـات مشـرف شـدند.

معیـار برنامـه و فعالیـت هـای صداوسـیمای جمهـوری اسلامی همسـو بـا سـایر نهادهـای فرهنگـی، بـر اسـاس مبانـی اسلام پایه گذاری و بـا اسـتفاده از نیـروی بومـی توانسـته اسـت در تولیـد فیلـم و سـریال، الگـوی تمـام کشـورهای اسـامی قـرار گیـرد. ایـن ارگان، متناسـب بـا ایـام مذهبـی،ً مـاه مبـارک رمضـان، برنامه هـای متنـوع هنـری تولیـد کـرده اسـت و خصوصـا اسـتقبال ۸۰درصـدی مـردم از ایـن برنامه هـا، درعیـن وجـود برنامه هـای مبتـذل شــبکه های ماهــوارهای، نشــان اقبــال روزافــزون مــردم ایــران بــه برنامه هــای مذهبـی و معنـوی اسـت.

پهلـوی و دربـار سـعی در غربی سـازی فرهنـگ ملی و مذهبـی کشـور داشـت؛ از این رو از هیــچ فرصتی بــرای ترویــج فرهنــگ کشــورهای غربــی و تخریــب اعتقــادات مذهبی فروگــذار نبــود. تغییــر مبنــای تقویــم از هجــری بــه شاهنشــاهی، ازجملــه نمونه هــای بــارز ایــن مبــارزه بــود. بــا ظهــور انقلاب، ســعی در بازگردانــی مفاهیــم غنــی ملــی و دینــی در دســتور کار متولیــان امــر قــرار گرفــت و برخلاف دوران پهلــوی کــه مـلاک نامگذاری هــا اغلــب مفاهیــم قدرت مآبانــه و لذت طلبانــه بــود، در ایــن دوران، موضوعــات مرتبــط بــا مبانــی اسلامی و اخلاقی ملاک نامگــذاری قــرار گرفــت.بــرای مثــال، قبــل از انقـلاب، روز تولــد رضاشــاه روز پــدر نامگــذاری شــده بـود؛ ولـی بعـد از انقلاب روز میـاد اسـوه تقوا امام علی ،روز پـدر نـام گرفـت؛ همچنیـن روز دعـا بـرای سلامتی شـاه در ۲۱فروردیـن، یعنـی روزی کـه شـاه در سـال ۱۳۴۴ از تـرور جـان سـالم بـه در بـرد و ۱۵ بهمـن، روز رفع خطـر از شـاه در سـال ۱۳۲۷ ،از فرهنـگ ایرانیـان حـذف و باتوجه بـه آموزههـای اسـلام ، روزهــای عرفــه و شــبهای قــدر بــرای دعــا و نیایــش انتخــاب شــد.

خودباختگـی درباریـان، حتـی در انتخـاب نـام میادیـن شـهرها نیـز نمایـان بــود و بیشــتر میدان هــای مهــم شــهرها بــه نــام ســردمداران مســتکبر دَول اسـتعماری نام ِ گـذاری شـده بـود؛ ازطرف دیگـر، شـاه و درباریـان همـواره سـعی در نفــوذ در بــاور داشــتند؛ به حــدی کــه فقــط در تهــران، ۶۶ خیابــان بــه نــام شـخص شـاه یـا خانـدان پهلـوی بـود. جمهـوری اسـامی نیـز بـا تغیـر نـام این میدانهــا ســعی کــرد فرهنــگ ایثــار و آزادی خواهــی و انقلابی گــری را ترویــج دهـد. از ایـن میـان میتـوان بـه تغییـر نـام خیابـان الیزابـت دوم بـه کشـاورز، آیزنهـاور بـه آزادی، روزولـت بـه مبـارزان و بعـد شـهیدمفتح، کنـدی بـه توحیـد اشـاره کـرد.

درحال حاضـر، بیشـتر مؤسسـات و مراکـز علمـی و فرهنگـی، بـه نـام ائمـۀ اطهــار ،علمــا، شــهدا و شــخصیتهای انقلابی ومذهبــی نامگــذاری شـده اسـت. طرحهـای نظامـی و عملیاتهـای رزمـی هـم قبـل از انقلاب بـه نـام حیوانـات وحشـی نامگـذاری میشـد؛ ولـی بـا پیـروزی انقلاب اسـامی همـۀ ایـن نامهـا بـه آرمانهـای بـزرگ انسـانی اشـاره دارد. انقلاب بـا نام گـذاری ارزشـی ایـام، عنصـر زمـان را بسـتر رشـد و تذکـر فضایـل دینـی در جامعـه کـرد؛ نظیـر دهـۀ بصیـرت، دهـۀ فجـر، هفتـۀ دفـاع مقـدس، هفتـۀ بسـیج مسـتضعفین، روز مـادر، روز دختـر، روز جـوان و روز معلـم و…

ارجمنــدی مقــام شــهدا در بیــن آحــاد مــردم ایــران، از شــاخصه های بی بدیـل انقلاب محسـوب میشـود. مـردم ایـران بـرای حفـظ نظـام نوپـای جمهـوری اسلامی، شـهیدان بسـیار زیـادی تقدیـم کرده انـد؛ امـا ایـن اهتمــام، محــدود بــه دوران جنــگ تحمیلــی نشــده و کمــاکان روحیــۀ ایثــار شــهادت طلبی در ایــن ملــت مجاهــد، به ویــژه جوانانــش مــوج میزنــد. از مصادیـق ایـن پاسداشـت میتـوان اردوهـای راهیـان نـور، برگـزاری یادوارههـا و کنگرههــای شــهدا ، تشــییع پیکــر مطهــر شــهدا و… را نــام بــرد.
در اوج شــبیخون فرهنگــی دشــمن، مشــارکت عاشــقانۀ میلیونهــا جــوان در سـفر عارفانـۀ راهیـان نـور مانـع انقطـاع نسـل سـوم انقـاب از خـط جهـاد و شــهادتطلبی شــده و ایــن طریــق مقــدس را اســتمرار بخشــیده اســت؛ به طوریکــه میــزان حضــور مــردم در یادمانهــای عملیاتــی دوران دفــاع مقــدس از ۴۰۰ هــزار نفــر در ســال ۱۳۸۴ بــه بیــش از ۷میلیــون نفــر در ســال ۱۳۹۶ افزایــش یافتــه اســت.

افزایش تعداد مسـاجد کل کشـور از ۳۰ هزار در سـال ۱۳۶۵۷ به ۷۴ هزار و ۲۲۹
مسـجد در سـال ۱۳۹۷ و تأسـیس و تجهیـز ۷۵۲۸ حسـینیه و گسـترش تعـداد
هیئـات مذهبـی به حـدود ۱۰۰هزار هیئت، فقط بخش کمی از تشـکیل گروههای
توجهـی از گروههای فعـال مذهبـی اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه بخـش درخور خودجـوش فرهنگی و مذهبـی، به صـورت محلـی فعالیت مـی کنند؛ بنابرایـن، آمار دقیقـی از ایـن تشـکلها در اختیـار نیسـت. ایـن حجـم از تشـکلهای فعـال درقیـاس با دوران ستمشـاهی، خود نمایانگر عمق اهمیتورزی جمهوری اسلامی بـه دیـن و اعتقادات مردم محسـوب میشـود.

تقویـت و ارتقـای کمـی و کیفـی فعالیتهـای قرآنـی کشـور، در مقایسـه بـا قبل از انقلاب اسلامی بسـیار چشـمگیر اسـت.

فعالیتهای قرآنی مولود انقلاب
اسلامی عبارت اند از:
۱ .پایه گذاری برنامههای قرآنی نوین؛
۲ .برگزاری ۳۵ دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم؛
۳ .برگزاری ۴۰ دوره مسابقات کشوری، ویژۀ برادران و خواهران؛
۴ .تأسیس سازمانهای متعدد قرآنی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی؛
۵ .برگزاری ۲۶ دوره نمایشگاه قرآن کریم و صدها نمایشگاه قرآن استانی؛
۶ .ترجمۀ قرآن کریم به ۱۳۰ زبان زندۀ دنیا؛
۷ .چاپ قرآن کریم با شمارگان۲۰۰میلیون، پس از انقلاب
۸ .چاپ ۳۷هزار عنوان کتاب قرآنی؛
۹ .ایجاد بیش از ۴۰۰ سایت قرآنی؛
۱۰ .تأسیس شبکه های رادیویی قرآن، معارف، تالوت، ترتیل، اربعین و…؛
۱۱ .تأسیس شبکۀ تلویزیونی قرآن؛
۱۲ .راه اندازی مؤسسات و مدارس و کانونهای قرآنی؛
۱۳ .فعالیتهای قرآنی گسترده و ویژۀ بانوان، ازجمله مسابقات و محافل؛
۱۴ .تأسیس دانشکدههای قرآنی و دانشگاه قرآن و معارف اسلامی
۱۵ .ایجاد دستگاه ِ ها و مراکز دولتی قرآنی در سطوح مختلف؛
۱۶ .تولید سریالها و فیلمهای فاخر قرآنی، نظیر فیلم محمد و حضرت یوسف؛
۱۷ .برگـزاری بزرگتریـن رویـداد قرآنـی جهان اسلام، یعنی مسـابقات بین المللی
قـرآن کریـم در جمهوری اسلامی ایران؛
۱۸ .تأسیس جامعه المصطفی العالمیه، با بیش از ۵۰ شعبه در سطح جهان؛
۱۹ .ترجمۀ قرآن کریم به بیش از ۱۳۰ زبان زندۀ دنیا.

جمهــوری اسلامی بــا اســتفاده از تمــام ظرفیتهــای ممکــن، در جهـت ارتقـای دیـنداری مـردم کوشـیده اسـت. تأثیرگـذاری انقلاب در عرصـۀ معنویـت، نه فقـط بـر مـردم ایـران، بلکـه در زندگـی فـردی مـردم جهـان ِتوجـه اسـت. به عنـوان مثـال، جمهـوری اسلامی فضـای نامگـذاری نیـز درخور کــودکان را از نامهــای غربــی بــه نامهــای اسلامی تغییــر داد؛ به صورتیکــه عالوهبـر ایـران، حتـی بـر کشـورهای دیگـر نیـز اثـر گذاشـت و در سـال ۲۰۱۴م بیشـترین نـام فرزنـدان تازه متولدشـده در انگلسـتان، محمـد بـود.

تأثیرگــذاری جمهــوری اسلامی، بــه مباحــث فــردی مثــل نامگذاری محـدوده نشـده و دیـن را از فضـای فـردی بـه عرصه هـای اجتماعـی و محافـل مهــم بین مللی کشــانده اســت. دنیایــی کــه به ســمت بیخدایــی مطلــق پیــش میرفــت، به وســیلۀ انقلاب تغییــر کــرد.

در ایــن زمینــه بــه ســخن برخــی از مشــاهیر بســنده میکنیــم:
تــررومــن شــول اســتاد دانشــگاه و نویســنده و مفســر سیاســی مشـهور کشـور آلمـان: اکنـون نهضـت بازگشـت بـه دیـن و مدینـۀ فاضلـه آغـاز شـده اسـت؛ بنابرایـن جهانیـان بهبرکـت انقلاب اسلامی یافته انـد کـه تنهـا راه سـعادت، اسلام اسـت.»

جامعه شـناس مشـهور انگلیسـی آنتونی گیدنیز : «انقلاب اسلامی دنیـا را به ســمت دینی شــدن پیــش میبــرد.»

محمد المیـن خلیفـه، رئیـس مجلـس شـورای اسلامی سـودان:«انقلاب اسلامی ایـران پرچمـدار تجدیـد حیـات اسـامی در ایـن قـرن اسـت.»

پروفسور حمید موالنا:
پــس از بیســت ســال، هنگامــی کــه بــرای شــرکت درکنفرانــس بــزرگ بین مللی در همیــن رشــته (علــوم ارتباطــات روابــط بین ملل) در دانشــگاه الیبزیــک، بــه آلمــان شــرقی رفتــه بــودم. بــرای اولین بــار در عمــر ۴۳ســالۀ انجمــن علــوم ارتباطــات
آنجـا، اعضای انجمن جلسـۀ خودشـان را در کلیسـای سـن نیکسـولی تشــکیل دادنــد. آنجــا کشیشــی بــرای مــا ســخنرانی میکــرد کــه به قــول خــودش انقلاب آلمــان شــرقی را بــه شــیوۀ حضــرت امــام هدایــت کــرده بــود.

پروفسـور توشـیو کـورودا، مترجـم نهـج البلاغه بـه زبـان ژاپنـی و اسـتاد برجســتۀ مطالعــات اســامی در ژاپــن: قبـل از انقلاب اسلامی ایـران، هـر کتابـی کـه بـا عنـوان و محتـوای اسلامی در ژاپـن چـاپ میشـد، تیـراژش کمتـر از هـزار نسـخه بـود.

شــکر خــدا بعــد از پیــروزی انقـلاب کتاب هــای اسلامی در ژاپــن رو بــه گســترش رفتــه اســت…

مدتــی پیــش، کتابــی دربــارۀ روح و معنویـت اسلام بـه زبـان ژاپنـی نوشـتم کـه در عـرض یـک مـاه، بیـش از ۲۰هـزار نسـخۀ آن بـه فـروش رسـید.

پیتر لودویگ برگر جامعه شناس آمریکایی: میــل بــه دیــن همــواره در بشــر وجــود داشــته اســت؛ ولــی ظهــور پدیـدۀ انقلاب ایـران و ظهـور افـکار رهبـر آن در جهـان، تمایـل بـه دیــن را دوبــاره در دلهــای مــردم سراســر جهــان شــعله ور ســاخته اســت و آنانکــه از نقــش امام خمینــی در دنیــای اسلام غفلــت میورزنــد، در تحلیــل مســائل جهــان دچــار اشــتباه میشـوند.

اسفناک ترین وضع بهداشت و درمان و رفاه در خاورمیانه ، ۶۰ درصد بیسوادی ، تورم ۵۰ درصدی، خفقان و کشتار و سازمان جهنمی ساواک ، ابتذال در سینما و تلویزیون و فحشا خانه ها وطعم چکمه ی انگلیس ها و امریکایی ها و فساد سیستماتیک و بزرگترین دزدی های قرن را به راحتی فراموش میکنیم اما فراموش نکنیم اگر انقلاب نمیشد به موجب کاپیتولاسیون برده ی غرب و گاو شیرده بودیم. در ریخته شدن خون یمنی ها و فلسطینی ها شریک بودیم. از ۳۱ استان کمتر از ده استان داشتیم. اسلام به طور کلی نابود شده بود، حکومت شیطانی صهیونیزم بر جهان حاکم بود.

اکنون که فشارهای اقتصادی به اوج رسیده و دشمنان احمق ما و مسئولان خائن و غربزده گمان میکنند میتوانند با این سلاح با ملت ما بجنگند.‌‌…

هیهات که روزی دست از آرمان هایمان برداریم و فراموش کنیم که نهضت هنوز ادامه دارد تا انقلاب جهانی مهدی (عج) ما برای آب و نان با روح الله بیعت نکردیم که اگر زمانی آب و نانمان با مشکل مواجه شد، دست از آرمان هایمان برداریم . بلعکس با امید بر خدا و اطاعت از نائب امام زمانمان دولت انقلابی و حزب اللهی را سر کار می آوریم، چرا که تجربه ثابت کرده در این کشور برای نیروی انقلابی بن بستی وجود ندارد و تمام پیشرفت های کشورمان در عرصه های مختلف مدیون و مرهون تفکر جهادی است …‌

ما با روح الله برای خدا و امام زمان (عج) بیعت کردیم تا صدای این اشهدهای اذان بر پرستش خدای یکتا در وطنمان بپیچد؛ سنگ اندازی ها توسط دشمنان داخلی و خارجی طبیعی است، چرا که دینِ سیاسی ظلم ستیز است و از ریشه و بن با لیبرالیسم و نظم نوین جهانیِ جنود شیطان و صهیونیست ها که آرمانشان گردن زدن شیعه و جلوگیری از ظهور آقا امام زمان هست در تضاد میباشد…
ما برای این راه آب و نان که هیچ، جان هم میدهیم …