خواجه‌نصیرالدین در ۵ اسفند ۵۷۹ در توس دیده به جهان گشود. به‌افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ پنجم اسفند به‌عنوان روز مهندس نام‌گذاری شده است.

به گزارش ازنا خبر، به بهانه روز مهندسی با تنی چند از اساتید و مهندسین ازنا مصاحبه صورت گرفته شد که در این مصاحبه ها مهندسین شهرستان ازنا به سوالات زیر پاسخ های شنیدنی ارائه داده اند:

مهندسی یعنی خلاقیت، زایش، ساختن و سازندگی

۱_خودتان را معرفی بفرمایید؟
اسماعیل انصاری هستم کارشناسی ارشد مهندسی عمران،عضو سازمان نظام مهندسی شهرستان ازنا

٢ .به نظر شما یک مهندس خوب چه ویژگی هایی دارد؟یک مهندس خوب باید از قدرت تحلیل بالایی برخوردار باشد و پیوسته هر چیزی را بررسی کرده و در پی راه های بهبود کارکرد آنها باشد او باید ذاتاً کنجکاو و پرسشگربوده و باید در حل مشکلات زیرک باشد.
اغلب باید به تنهایی با مشکلات مواجه شود و باید بفهمد که ریشه ی مشکل کجاست و سریع پاسخ مشکل را بیابد.
تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است و نمی توان منتظر ماند تا علوم و فنون به زبان مادری ما ترجمه شوند.
یک مهندس خوب باید به زبان انگلیسی مسلط باشد تا بتواند ضمن استفاده از منابع با مهندسان شرکت های بین المللی تامل کند.

۳. اهمیت و جایگاه مهندس و آموزش مهندسی در جامعه چیست؟

با یک تأمل و بررسی کوتاه در تاریخ زندگی بشری، می‌توان دریافت که انسان‌ها سعی کرده‌اند با ساختن ابزارهایی زمینه رفاه و پیشرفت خود را فراهم کنند و به جرأت می‌شود گفت خلاقیت‌هایی که در حوزه مهندسی اتفاق افتاده است، بسیاری از نگاه‌ها را برای زندگی بهتر و ایمن‌تر متوجه خود ساخته است.
تأثیر دانش مهندسی را به وضوح می‌توان در بسیاری از عرصه‌های زندگی از بخش کشاورزی، پزشکی، صنعت، مسکن، آموزش تا مسائل امنیتی اجتماعی ،  فرهنگی و زیست‌محیطی نیز به تماشا نشست.
به عبارتی می‌شود گفت مهندسی یعنی خلاقیت، زایش، ساختن و سازندگی. پویایی و نشاط در  هر جامعه‌ای که در آن علم مهندسی جایگاه  خود را پیدا کرده باشد،امنیت، رفاه و آسایش اهل آن جامعه خواهد بود.
 البته زمانی این حالت محقق خواهد شد که اخلاق مهندسی به‌همراه خود‌کنترلی و ارزیابی منصفانه مبنای فعالیت‌های حرفه‌ای قرار گیرد.

۴. از دیدگاه شما مهمترین نقاط قوت و ضعف مهندسان امروز چیست؟
از نقاط قوت می توان به اخلاق و تخصص و تعهد مهندسین در حال حاضر اشاره کرد ، اما نقاط ضعفی که درحال حاظر مطرح می باشد ، بسنده کردن اکثر فارغ التحصیلان مهندس به کتب دانشگاهی و عدم توسعه دانش و بروز نکردن علم خویش با علم جهانیست.

۵.رابطه بین مهندسی و کارآفرینی چگونه است؟
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ایجاد کسب‌وکار، نوآوری در محصول و اشتغال‌زایی را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫـﺪ.

در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿـﺮوی ﻣﺤﺮﮐـﻪ و ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾـﻦ رو در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ، ﺳﯿﺎﺳـﺖهای ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را در ﺗﻘﻮﯾـﺖ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ در اﻓﺮاد و در ﻣﺠﻤﻮع اﺑﻘﺎی روﺣﯿﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ، داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ، ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽدﻫﻨﺪ، اﻣﺮوزه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷـﺪه از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﺷـﻬﺮت ﻋﻠﻤـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫﺎی‌شان ﻫﺴـﺘﻨﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

۶.شما ، چه توصیه ای دارید برای مهندسان جوان و دانشجویان مهندسی که تازه در این راه گام نهاده اند؟با توجه به گسترش تکنولوژی و پیشرفت سطح جهانی مهندسی در تمام رشته ها، چند توصیه کوتاه می تواند برای مهندسی جوان مفید باشد؛از یادگیری فاصله نگیرند و مدوام در تکاپوی یادگیری باشند.

از تجربه همکاران خود استفاده کنندو از شکست نترسید ،هر شکست باعث ایجاد نردبانی برای رسیدن به موفقیت میشود.

مهارت های اجتماعی خود را افزایش دهند، با مسئولیت های جدید آشنا شوند و نهایتا دستاوردهای خود را جمع آوری کنند قطعا روزی همه این موارد مفید خواهد بود.

۸.  لطفا “مهندس” را در یک کلمه یا یک جمله ی کوتاه توصیف کنید:
مهندس در یک جمله کسی است که تلاش می‌کند یک ساختار عملی از یک مفهوم را ایجاد کند.

از نقاط قوت مهندسی در کشور وجود پتانسیل فراوان نیروی جوان است

١_خودتان را معرفی بفرمایید؟
محمد انصاری هستم ،کارشناس ارشد عمران ، کارشناس رسمی دادگستری، ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ازنا

٢. به نظر شما یک مهندس خوب چه ویژگی هایی دارد؟ مهندسین در کنار تخصص می بایست متعهد باشند و یک مهندس با این دو دارایی میتواند خدمات خود را به کمال برساند و به جامعه ارائه نماید.

٣. اهمیت و جایگاه مهندس و آموزش مهندسی در جامعه چیست؟
خروجی فعالیت های مهندسی گاها یا مباحث تئوریست که دامنه دانش را افزایش می دهد و با پدیده های کاربردیست

در صورت وجود آموزش های صحیح میتوان در هر دو زمینه خروجی های خوبی داشت:

الف. کالاهای به وجود آمده از علوم مهندسی چه ساختمان باشد و چه ماشین آلات و .. همگی کالای ملی هستند و به نوعی سرمایه ملی هستند

ب. با وجود آموزش صحیح میتوانیم صادر کننده علوم و کالای مهندسی باشیم که مرتبط با شعار رهبری در سال جاریست

ج. آموزش صحیح خیلی از موارد دیگر را در پی خواهد داشت از جمله مباحث اشتغال ، امنیت ، پدافندغیرعامل ، صرفه جویی و ..‌

 ۴. از دیدگاه شما مهمترین نقاط قوت و ضعف مهندسان امروز چیست؟
از نقاط قوت مهندسی در کشور وجود پتانسیل فراوان نیروی جوان است به همراه اساتیدی خبره که در جهان در علوم مهندسب صاحب نظرند که میتوان با این پتانسیل کارهای بزرگی انجام داد

و نقطه ضعف در علوم مهندسی را عدم تحصیلات کاربردی میدانم و ضمن اینکه مهندس پس از گذراندن دوران سخت و شیرین تحصیلی، درآمدی متناسب با مسولیت بزرگ و سنگین شان نخواهند داشت

برای مثال مهندسین ساختمان ، متعهدند که یک ساختمان ده ها سال مورد بهره برداری قرار گیرد و در صورت هر گونه مشکل (خدایی نکرده) در محاکم قضایی ،میبایست دیه چندین نفر را پرداخت کنند.

۵.رابطه بین مهندسی و کارآفرینی چگونه است؟ رشته های مهندسی با توجه به بینهایت بودن و انعطاف میتواند زمینه های فراوانی را برای کارآفرینی به وجود آورد

۶.  شما ، چه توصیه ای دارید برای مهندسان جوان و دانشجویان مهندسی که تازه در این راه گام نهاده اند؟کوچکتر از آن هستم که توصیه ای داشته باشم، فقط عرضی هست که علاقه مندان این علم در درجه اول در خود تعهد را پرورش دهند و بعد از آن در کنال علوم تئوری ، دید کاربردی داشته باشند.

۷_خاطره ای از دورانی که به این سمت رسیدید ودر کار اگر دارید بفرمایید؟ کارهای مهندسی به خصوص آن دسته از فعالیتهای کارگاهی هر روزشان خاطره است و تجربه. مجموعه از تلخی ها و شیرینی هاست که ممکن است شما به خاطر ماهیت پر مخاطره کار شاهد مرگ عزیزانی باشید و یا در نهایت شاهد خلق یک اثر بزرگ به دست خود باشید.

این راه انتخاب شد که بتوانم با کاهش تلخی های کار ، شیرینی نهایی را بچشم و خروجی کار خدمتی باشد ماندگار

۸  لطفا “مهندس” را در یک کلمه یا یک جمله ی کوتاه توصیف کنید ? مهندس هم مانند سایر شغلها،خدمتیست آمیخته با تعهد، علم، تجربه و عشق

هر کشوری که به فکر آبادانی وعمران و زیر ساختهایش باشد به مقام مهندس اهمیت می دهد

۱._خودتان را معرفی بفرمایید؟
داود کشاورز هستم مهندس برق الکترونیک ،ساکن ازنا ۲۰ سال سابقه کار در صنایع فروسیلیس ازنا که در واحد تولید مشغول به خدمت بودم ومسئول شیفت اتاق کنترل دوکوره ۲ و۳را بعهده داشته ام ومدت کوتاهی است که با توجه به سختی کار در شرکت فرو الیاژ بازنشسته شده ام

۲. به نظر شما یک مهندس خوب چه ویژگی هایی دارد؟
مهندس خوب کسی است که در مقام اول مسئولیت پذیر باشد

۳. اهمیت و جایگاه مهندس و آموزش مهندسی در جامعه چیست؟
هر کشوری که به فکر آبادانی وعمران و زیر ساختهایش باشد به مقام مهندس اهمیت می دهد.

۴. از دیدگاه شما مهمترین نقاط قوت و ضعف مهندسان امروز چیست؟
نقاط قوت آشنایی به تکنولوژی روز ونقاط ضعف متاسفانه مدرک گرایی

۵.رابطه بین مهندسی و کارآفرینی چگونه است؟

یک مهندس موفق میتواند به کارآفرین در ایجادشغل مناسب کمک نماید

۶.شما ، چه توصیه ای دارید برای مهندسان جوان و دانشجویان مهندسی که تازه در این راه گام نهاده اند؟علم به عمل داشته باشند واز تجربیات با سابقه ها بهره ببرند

۷.خاطره ای از دورانی که به این سمت رسیدید ودر کار اگر دارید بفرمایید؟
در کارخانه که تازه کوره های ۲ و۳ راه اندازی شده بود بدلیل آشنایی کم پرسنل تازه کار نسبت به مسائل ایمنی در کار، از روی تجربه مانع از برق گرفتگی شدید یکی از کارگران که بدون اطلاع دادن اتاق فرمان به درون کوره رفته بود شدم

۸.  لطفا “مهندس” را در یک کلمه یا یک جمله ی کوتاه توصیف کنید:
خلاق در راه پیشرفت کشور

انتهای پیام /