بایدن نیز مانند ترامپ بر ضدیت با ایران برابر است ، اما با شیوه عمل او مخالفت دارد. ?وحید کشاورز