راهپیمایی و تجمع مردم مومن و انقلابی شهرستان ازنا برای محکوم کردن جنایات رژیم جعلی صهیونیستی انجام شد.

به گزارش ازناخبر، راهپیمایی و تجمع مردم مومن و انقلابی شهرستان ازنا برای محکوم کردن جنایات رژیم جعلی صهیونیستی امروز بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه برگزارشد .