شرکت ۳۱۴ کشتی‌گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم از تاریخ لغایت ۹ مهرماه ۱۴۰۰ در شهرستان الیگودرز هفت دوره و با انجام ۳۶۵ کشتی برگزار شد. در نتیجه تیمی لرستان الف با ۱۷۲ امتیاز اول مازندران با ۱۶۲ امتیاز دوم تهران با ۱۱۹ امتیاز سوم شد.

شرکت ۳۱۴ کشتی‌گیر از ۳۱ استان در قالب ۳۵ تیم از تاریخ لغایت ۹ مهرماه ۱۴۰۰ در شهرستان الیگودرز هفت دوره و با انجام ۳۶۵ کشتی برگزار شد.

در نتیجه تیمی لرستان الف با ۱۷۲ امتیاز اول مازندران با ۱۶۲ امتیاز دوم تهران با ۱۱۹ امتیاز سوم شد.