هدف اصلی از بزرگداشت روز سالمند،  بالا بردن آگاهی عمومی جامعه از وضعیت افراد سالمند و حمایت از آنها در تمام مراحل پیری است.به همین دلیل روز ملی سالمندان  گرامی داشته می شود. افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائلی که سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد ، مانند عوارض جسمی و روحی پیر شدن […]

هدف اصلی از بزرگداشت روز سالمند،  بالا بردن آگاهی عمومی جامعه از وضعیت افراد سالمند و حمایت از آنها در تمام مراحل پیری است.به همین دلیل روز ملی سالمندان  گرامی داشته می شود.

افزایش آگاهی عمومی در مورد مسائلی که سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد ، مانند عوارض جسمی و روحی پیر شدن و سو از استفاده از سالمندان  قابل اهمیت است.

همچنین این روز برای بزرگداشت و قدردانی  از خدمات  افراد سالمند به جامعه تعیین شده است.