نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. مرحله نخست داوری این جشنواره با شرکت بیش از ۷۵۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور، زمستان گذشته انجام شد. در مرحله نهایی، جواد امانی، از شهرستان ازنا تندیس و عنوان بُرنزی جشنواره را کسب کرد.

نخستین جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

مرحله نخست داوری این جشنواره با شرکت بیش از ۷۵۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور، زمستان گذشته انجام شد.

در مرحله نهایی، جواد امانی، از شهرستان ازنا تندیس و عنوان بُرنزی جشنواره را کسب کرد.