بدنه شهرداری ازنا برای درمان و بهینه سازی خود نیاز به عنصر فعال و انقلابی دارد، حال شهرداری شهر آنقدر خراب هست که هرگونه مسامحه و سهل انگاری در انتخاب و حتی خدایی نکرده زد و بند! به هیچ عنوان بخشودنی نیست به گزارش #ازناخبر؛ منتخبین شورا در ازنا در ایام تبلیغات معتقد بودند که […]

بدنه شهرداری ازنا برای درمان و بهینه سازی خود نیاز به عنصر فعال و انقلابی دارد، حال شهرداری شهر آنقدر خراب هست که هرگونه مسامحه و سهل انگاری در انتخاب و حتی خدایی نکرده زد و بند! به هیچ عنوان بخشودنی نیست

به گزارش #ازناخبر؛ منتخبین شورا در ازنا در ایام تبلیغات معتقد بودند که نقش بازدارنده ی شهردار متعهد، متخصص و انقلابی باعث کاهش تنش و شتاب در پیشرفت در مجموعه شهرداری ازنا خواهد شد، عدم تحقق این قبیل وعده ها برخلاف سایر موارد در نهایت موجب پراکندگی و تخریب روحیه و سرخوردگی خواهد شد.


در پارادیم جدید توسعه، منابع انسانی تحت عنوان مدیران هدفمند و هوشمند مطرح هستند، سازمان هایی که سرمایه هوشمند و دلسوز بکار می گیرند موجب پیشرفت و بازخورد بیشتر در مناطق کم برخوردار هستند، شهر ما عرصه غافلیگری هاست، شهرما آبستن بسیاری از رخدادهاست، همراهی با رخدادهای موثر در حیات اجتماعی نیز سرعت و اختصار بیشتری از ارائه تفسیر و تحلیل می طلبد.

در پیام رهبری به مناسبت آغار کار مجلس یازدهم به درستی آمده است؛ (عدم انت ثمره مطلوبی در باب پیشرفت بدست نیاوردیم ) اینکه در کدامیک از مصادیق پیشرفت این ثمره مطلوب بدست نیامده است بحث گسترده و دامنه داری وجود دارد. اگر در این مدت دهلیزهای رسانه ای عظیمی که از ناکارآمدی حمایت می کنند زمینه پاسخ گویی و روشنگری را فراهم می کردند امروز شناخت دقیق تری از کژی ها و کاستی های داشتیم حداقل در مجموعه شهداری ازنا این موعد محقق شدنی بود.

اگرچه عرض ما شهردار بومی یا غیر بومی نیست، مقصود ما انسان متخصص و متعهد هست، بدنه شهرداری ازنا برای درمان و بهینه سازی خود نیاز به عنصر فعال و انقلابی دارد، حال شهرداری شهر آنقدر خراب هست که هرگونه مسامحه و سهل انگاری در انتخاب و حتی خدایی نکرده زد و بند! به هیچ عنوان بخشودنی نیست.

القصه؛ عدم توجه به مصادیق پیشرفت و عدم انتخاب شهردار با مولفه های مذکور در نهایت به ضرر و جفا در حق مردم مظلوم ازناست…

  • نویسنده : امیرمحمد رضایی