یک واحد صنفی قهوه خانه به علت عدم رعایت قوانین نظام صنفی و نداشتن پروانه فعالیت توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس پلمپ شد.

یک واحد صنفی قهوه خانه به علت عدم رعایت قوانین نظام صنفی و نداشتن پروانه فعالیت توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس پلمپ شد.