فاتحی فرماندار انقلابی شهرستان ازنا: فاتحی فرماندار ازنا در این باره گفت؛ هرکدام از مسئولان و مدیران ارشد استانی که قصد دارد به ازنا بیاید، باید از قبل با بنده هماهنگ کنند، نمیشود بدون هماهنگی و بی مقدمه یک مدیر به ازنا بیاید و بدون نتیجه گیری و دست آورد این شهرستان را ترک کند […]

فاتحی فرماندار انقلابی شهرستان ازنا:

فاتحی فرماندار ازنا در این باره گفت؛ هرکدام از مسئولان و مدیران ارشد استانی که قصد دارد به ازنا بیاید، باید از قبل با بنده هماهنگ کنند، نمیشود بدون هماهنگی و بی مقدمه یک مدیر به ازنا بیاید و بدون نتیجه گیری و دست آورد این شهرستان را ترک کند .