مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله صافی گلپایگانی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.

مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله صافی گلپایگانی ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی از جمله فعالیت‌های سیاسی آیت‌الله صافی بود.