بارش رحمت الهی در روز دوازدهم بهمن ماه در شهرستان ازنا

شهرستان ازنا در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ میزبان رحمت الهی شد .