تمامی ادارات و نهادهای دولتی و دانشگاه ها ، پنجشنبه ١۴ بهمن با یک ساعت تأخیر فعالیت خواهند داشت.

تمامی ادارات و نهادهای دولتی و دانشگاه ها و‌موسسات آموزش عالی شهرستان فردا پنجشنبه ١۴ بهمن با یک ساعت تأخیر فعالیت خواهند داشت.