پرواز بادبادک ها توسط هیئت ورزش های همگانی با جمع کثیری از کودکان برگزار شد.

پرواز بادبادکها توسط هیئت ورزش‌های همگانی با همکاری کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان با جمع کثیری از کودکان برگزار شد.