ازنا همچنان سردترین شهر لرستان

ایستگاه های استان

پلدختر : ۱۷.۶+🔸۳.۳+🔹

رومشکان : ۱۵.۹+🔸۳.۴-🔹

فرودگاه خرم آباد : ۱۵+🔸۲.۶-🔹

کوهدشت : ۱۴.۹+🔸۳.۱-🔹

خرم آباد : ۱۴.۵+🔸۳.۷-🔹

شول آباد : ۱۳.۳+🔸۶.۱-🔹

الشتر : ۱۳.۳+🔸۸.۸-🔹ُ

سپیددشت : ۱۳.۲+🔸۰.۸+🔹

دورود : ۱۲.۹+🔸۵.۳-🔹

سیلاخور : ۱۲.۶+🔸۷.۲-🔹

بروجرد : ۹.۸+🔸۵.۶-🔹

نورآباد : ۸.۶+🔸۱۲.۶-🔹

الیگودرز : ۶.۸+🔸۵.۲-🔹

ازنا : ۳+🔸۱۹.۵-🔹

گرمترین : پلدختر ۱۷.۶+

سردترین : ازنا ۱۹.۵-