فردا یکشنبه به مورخ 1400/11/17 هیچگونه تاخیری در ساعت کاری ادارات اعمال نشده است.

فاتحی فرماندار ازنا در گفتگو با ازناخبر گفت : فردا یکشنبه به مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیچگونه تاخیری در ساعت کاری اعمال نشده و کلیه ادارات روال عادی می باشد.