فعالیت های آموزشی و کلاس های کلیه مدارس متوسطه اول ، دوم ، هنرستان های فنی و کاردانش شهر و روستا ؛ اعم از دولتی و غیر دولتی (نوبت صبح و عصر ) در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه تا اطلاع ثانوی و تغییر شرایط موجود ، به صورت مجازی برگزار می گردد.

فعالیت های آموزشی مدارس متوسطه اول ، دوم و هنرستان های فنی و کاردانش شهرستان ازنا در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه را به شرح ذیل می باشد : فعالیت های آموزشی و کلاس های کلیه مدارس متوسطه اول ، دوم ، هنرستان های فنی و کاردانش شهر و روستا ؛ اعم از دولتی و غیر دولتی (نوبت صبح و عصر ) در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ماه تا اطلاع ثانوی و تغییر شرایط موجود ، به صورت مجازی برگزار می گردد. حضور عوامل اجرایی کلیه مدارس به منظور کنترل دقیق فعالیت های آموزشی دانش آموزان ، مراجعات ارباب رجوع و سایر موارد ، طبق روال عادی و ساعات برنامه هفتگی هر آموزشگاه و بارعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی در مدارس ، الزامی است. مسئولیت نظارت دقیق بر روند برگزاری کلاس های مجازی ، حضور عوامل اجرایی در آموزشگاه و حضور همکاران در کلاس های مجازی بر عهده ی مدیر مدرسه می باشد . کارشناسان اداره آموزش و پرورش ، از روند برگزاری آموزش دانش آموزان و حضور مدیران و عوامل اجرایی در مدارس بازدید خواهند کرد و در صورت عدم حضور همکاران ، غیبت محسوب خواهد شد. اطلاع رسانی مراتب فوق به همکاران ، دانش آموزان و اولیای آن ها از سوی مدیران الزامی است. در صورت هر گونه تغییر در وضعیت فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های دوره متوسطه ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.