براساس لایحه جدید دولت، خریدار و فروشنده وسیله نقلیه موتوری مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه کنند.

براساس لایحه جدید دولت، خریدار و فروشنده وسیله نقلیه موتوری مکلفند برای نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه خود فقط به مراکز تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه کنند.