۴سال بیمه دانشجویی جز سوابق بازنشستگی محسوب می‌شود.

سازمان امور دانشجویان با سازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه‌ای را منعقد کرد که بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی بیمه دانشجویان را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. براساس طرح جدید بیمه دانشجویی، ۴ سال بیمه دانشجویی جز سوابق بازنشستگی آن‌ها محسوب می‌شود.