روند افزایشی دما همچنان ادامه دارد .

ازناخبر : پلدختر : ۱۶.۵+ ۳.۷+

سپیددشت : ۱۳.۶+ ۲.۶+

رومشکان : ۱۲.۳+ ۲.۵-

فرودگاه بدرآباد : ۱۱.۹+ ۳-

خرم آباد : ۱۱.۲+ ۳-

کوهدشت : ۱۰.۹+ ۲.۷-

سیلاخور : ۹.۸+ ۴.۲-

دورود : ۹.۶+ ۰.۸-

شول آباد : ۹.۶+ ۴.۱-

بروجرد : ۹.۵+ ۲.۲-

الشتر : ۸.۵+ ۷-

ازنا : ۷.۲+ ۴.۵-

الیگودرز : ۴.۸+ ۵.۴-

نورآباد : ۴.۸+ ۵.۶-

گرمترین : پلدختر ۱۶.۵+ سردترین : الشتر ۷-

روند افزایشی دما همچنان ادامه دارد .