پروژه عظیم کشت 400 هکتاری گیاه روغنی کاملینا در شهرستان ازنا که ۲۰ درصد از سطح زیر کشت این محصول را در کشور تشکیل میدهد پس از طی روزهای سرد و یخبندان و عبور از دماهای زیر ۲۰- درجه سانتیگراد مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

پروژه عظیم کشت ۴۰۰ هکتاری گیاه روغنی کاملینا در شهرستان ازنا که ۲۰ درصد از سطح زیر کشت این محصول را در کشور تشکیل میدهد پس از طی روزهای سرد و یخبندان و عبور از دماهای زیر ۲۰- درجه سانتیگراد مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت که شرایط و وضعیت فنولوژی عمومی مزرعه تا این تاریخ نشان از وضعیت بسیار مطلوب کیفی آن است. این پروژه که حدود ۲۰ درصد از سطح زیر کشت کاملینای کشور را تشکیل میدهد یکی از منحصرترین اقدامات در زیر بخش زراعت محسوب که در شهرستان ازنا اجرا گردیده است و موفقیت این طرح بزرگ موجب تحول اساسی در الگوی کشت شهرستان خواهدشد. نظارت فنی مستمر و روزانه با هدف ثبت مراحل مختلف این زراعت در مرکز جهاد کشاورزی سیلاخور شرقی اعمال میگردد.

کاملینا گیاه روغنی است که علاوه بر داشتن روغن بسیار بالا، دوره رشد کوتاهی دارد و میتواند ظرف مدتی کوتاه به مرحله برداشت برسد و علاوه براین کنجاله این گیاه هم گزینه مناسبی برای تغذیه احشام در شرایط خشکسالی است. مدیر جهادکشاورزی شهرستان ازنا گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از روغن مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشود، توسعه کشت گیاهان روغنی از برنامه های محوری جهادکشاورزی محسوب میشود در حال حاضر سطح زیر کشت گیاه روغنی کاملینا در کشور کمتر از ۲۰۰۰ هکتار است بنابراین کشت یکپارچه ۴۰۰ هکتاری در شهرستان ازنا یکی از اقدامات مهم و راهبردی در زمینه توسعه کشت گیاهان روغنی است.