دوره قرنطينه بيماري اميكرون پنج روز است .

دکتر شادیان رییس مرکز بهداشت شهرستان: دوره قرنطینه بیماری امیکرون پنج روز است که در پایان این دوره گواهی بازگشت به کار صادر میگردد. باتوجه به سریع الانتشار بودن سویه جدید از مدیران ومسئولان محترم ادارات،شرکتها وموسسات خواست به جد ،از ارجاع پرسنل خود در طی دوران قرنطینه بیماری برای دریافت گواهی به شبکه بهداشت خودداری نمایند.