گرمترین : پلدختر ۱۶.۸+ سردترین : الشتر ۹-

پلدختر : ۱۶.۸+ ۳‌.۵+

سپیددشت : ۱۶.۲+ ۱.۴+

رومشکان : ۱۴.۳+ ۳.۴-

فرودگاه بدرآباد : ۱۳.۶+ ۳.۷-

خرم آباد : ۱۳.۵+ ۴.۴-

کوهدشت : ۱۳.۵+ ۴.۹-

دورود : ۱۳.۴+ ۲.۷-

سیلاخور : ۱۳.۴+ ۶.۲-

شول آباد : ۱۳+ ۴.۷-

بروجرد : ۱۲.۳+ ۳.۴-

الشتر : ۱۲.۱+ ۹-

نورآباد : ۸.۸+ ۷.۵-

ازنا : ۸.۷+ ۶-

الیگودرز : ۸.۴+ ۵.۸-

گرمترین : پلدختر ۱۶.۸+ سردترین : الشتر ۹-