بر اساس دستورالعمل ها و مقررات کشور، فقط ۳۰ درصد روغن مصرفی کشور پالم است.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران: بر اساس دستورالعمل ها و مقررات کشور، فقط ۳۰ درصد روغن مصرفی کشور پالم است در صورتی که امکان واردات ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن پالم به کشور وجود دارد.