گرمترین : سپیددشت ۱۸.۸+ سردترین : الشتر ۹.۲-

سپیددشت : ۱۸.۸+ ، ۳+

فرودگاه بدرآباد : ۱۷.۹+ ، ۳.۶-

پلدختر : ۱۶.۹+ ، ۴.۶+

سیلاخور : ۱۶.۴+ ، ۴-

خرم آباد : ۱۶+ ، ۲.۴-

رومشکان : ۱۵.۶+ ، ۰.۴-

شول آباد : ۱۴.۶+ ، ۳.۴-

دورود : ۱۴.۲+ ، ۰.۱-

کوهدشت : ۱۴.۱+ ، ۳.۷-

بروجرد : ۱۴+ ، ۰.۴-

الشتر : ۱۴+ ، ۹.۲-

ازنا : ۱۳.۸+ ، ۵.۵-

الیگودرز : ۱۳.۶+ ، ۳.۴-

نورآباد : ۱۰.۶+ ، ۰.۳-

گرمترین : سپیددشت ۱۸.۸+ سردترین : الشتر ۹.۲-